quinta-feira, 22 de maio de 2014

NHO MANEL "PALITO" CAÍ NA RATU-ERA (HÉ PANHAL NHAPU) DI POLICIA JUDICIÁRIA PORTUGUIS, "PABIA DI FRIU CU TCHUBA"


Nho "Palito" tchapadu nhapu" dipus di 34 dias na matu! 

Pabia di mau tempu, "friu, fomi cu tchuba", hy obriga Nho Manuel riba si caça. 
Montiadur cá sibi ba cuma policias monta câmara di vigilância dentru di si própri caça, desdi prumeru dia qui fuci hy miti matu.

Polocias discunfia badja cuma, mais dia menos dia, hy na riba si caça pa ba busca algum cusa!
Hé djimpini si tudu movimentu dentru di si caça "atrabés" di câmara di video
Hy Cume hy bibi tok qui letéti, dipus incosta pa discança, cu si "longrefe" incostadu na paredi.
Na fraçon di segundu, policias invadil. Nho Manel Palito, nim hy ca "fenti fentí" intrega logu. 
Hy distindi si mon policias mitil "kolmu" hé lebal nundé qui hédibi di lebal.

Sem comentários:

Enviar um comentário